วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพิสัย

WWW.CHULLAMANEE.AC.TH

หลักสูตรที่เปิดสอน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

อัตลักษณ์

แต่งกายดี มีคุณธรรม

ปรัชญา

เรียนรู้ คู่คุณธรรม มีงาน มีเงิน มีอนาคต

รายวิชาที่มีอยู่


ข่าวและประกาศของเว็บ

ยังไม่มีกระทู้